Privacybeleid

1/ Waarom dit Privacybeleid?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website www.deknudtframes.be (hierna verkort de “Website”) en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend, die hierna worden gespecifieerd. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden, de verwerkingshandelingen en de rechten van de Gebruiker.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de Website en/of diensten verschaft de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken conform dit Privacybeleid

Wanneer de Gebruiker jonger dan 16 jaar is, dient de toestemming tot verwerking van diens persoonsgegevens te worden verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van Dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid, in ieder geval bij elk bezoek van onze Website

2/ Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

Deknudt Frames N.V.
Breestraat 31A
8540 Deerlijk
BELGIË
BE 0478 793 285
 
T: +32 56 77 83 03
www.deknudtframes.be
info@deknudtframes.be

 

Via de Website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor Deknudt Frames N.V. als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid

In artikel 6 Privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers. 

3/ Wettelijke grondslagen.

De gegevens van de Gebruiker worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • toestemming van de Gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is, of om op verzoek van de Gebruiker vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


4/ Verzamelen van persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld:

 • Via de registratie van de Gebruiker.
 • Via de toegang en gebruik van de Website en diensten.
 • Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en login-informatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de Website verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de Website en diensten toenemen.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of gezondheidstoestand of seksuele gerichtheid.

5/ Doeleinden van de verwerking.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor een correcte toegang en gebruik van de Website en diensten;
 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners;
 • Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen;
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik;
 • Voor het uitvoeren van een afgesloten overeenkomst;
 • Voor de verwerking en voltooiing van een bestelling;
 • Voor het opstellen van offertes en/of facturen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • Voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens worden minstens zo lang als noodzakelijk, maar niet langer dan noodzakelijk, bewaard voor de verwezenlijking van de doeleinden.

6/ Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;

a/ Feitelijke verwerkers.

Deknudt Frames N.V. kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Deknudt Frames N.V. en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Deknudt Frames N.V. kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat.
 • Deknudt Frames N.V. heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking.
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Deknudt Frames N.V..

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b/ Andere verantwoordelijke verwerkers.

Onze Website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Google Analytics.
 • Facebook Inc.
 • Twitter Inc.
 • Pinterest Inc.
 • Mollie B.V Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam

Deknudt Frames N.V.is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

c/ Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering.

Deknudt Frames N.V. kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Deknudt Frames N.V. zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

d/ Verwerken, uitvoeren en voltooien van een bestelling of overeenkomst.

Deknudt Frames N.V. kan voor de verwerking, uitvoering en/of voltooiing van een bestelling of overeenkomst de persoonsgegevens delen met derde personen, in het bijzonder een transportfirma en/of distributiecentrum. Wanneer een bestelling eveneens verloopt via een externe partner van Deknudt Frames N.V., in het bijzonder een partner die deel uitmaakt van het dealernetwerk van Deknudt Frames N.V., dan zullen de persoonsgegevens eveneens aan deze externe partner kunnen worden meegedeeld.

7/ Welke rechten heeft de Gebruiker?

Deknudt Frames stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@deknudtframes.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Deknudt Frames N.V. verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek.

a/ Inzagerecht.

De Gebruiker heeft een recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende persoonsgegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, over de termijn gedurende dewelke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, van de categorieën persoonsgegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

b/ Recht van verzet en verbetering.

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren, alsook alle onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

c/ Recht op verwijdering.

De Gebruiker heeft een recht om alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te laten uitwissen in de volgende limitatief opgesomde gevallen:

 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn ingezameld of anderszins verwerkt;
 • wanneer de Gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere grondslag is voor de verwerking;
 • wanneer de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier worden verwerkt;
 • wanneer de Gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan en in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Deknudt Frames N.V. rust;
 • wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij.

De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de verplichtingen vervat in het Unierecht of het lidstatelijk recht, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

d/ Recht op overdraagbaarheid.

De Gebruiker heeft steeds het recht de persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is.

De Gebruiker heeft het recht om de in bovengenoemde vorm verkregen persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien:

 • De verwerking berust op toestemming;
 • De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

e/ Recht op bezwaar.

De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten. Wanneer de Gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

8/ Bewaarperiode van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

9/ Klachtenrecht

Iedere Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, meer bepaald de Privacycommissie, wanneer de Gebruiker meent een inbreuk vast te stellen op de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

Cookiebeleid

 

1/ Waarom dit cookiebeleid.

Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van Deknudt Frames N.V.als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van de Deknudt Frames N.V.. Het gebruik van cookies helpt Deknudt Frames N.V.de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren.

De Gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browserinstellingen. Meer informatie over de uitschakeling vindt u hieronder.

2/ Welke cookies gebruikt de website.

De website maakt gebruik van volgende cookies:

First-party cookies.

De volgende cookies hebben uitsluitend betrekking op de goede werking van de website en haar functionaliteiten:

 • PHPSESSID

Third-party cookies.

Onze website bevat cookies die de eigendom zijn van derde partijen. Deze derde partijen verwerken autonoom de persoonsgegevens verzameld via de cookies en vallen bijgevolg te kwalificeren als verantwoordelijke verwerker.

Google Analytics: Meer informatie via www.google.com/privacy

3/ Over cookies uitschakelen.

De Gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De Gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kan wijzigen vindt u via:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info